Privacyverklaring

Privacyverklaring

Versie mei 2018

Opdrachtnemer

Regien Busschers Ceremonieel spreekster
Peddemors 7
7481 DE Haaksbergen
KvK nr: 66112184

Verklaring

Regien Busschers verklaart hierbij dat de gegevens welke door cliënt verstrekt worden ten behoeve van een Afscheidsplechtigheid/Ceremonieel spreken, uitsluitend zullen worden gebruikt voor het vorm- en inhoud geven van deze plechtigheid.

Dit geldt voor alle teksten, audio-, video-en beeldbestanden welke door cliënt worden verstrekt, alsmede voor de adresgegevens zoals aan Regien Busschers worden verstrekt.

Correspondentie

Correspondentie met betrekking tot de plechtigheid zal uitsluitend geschieden met cliënt via de volgende kanalen: mailadres, telefoonnummer, postadres.

Genoemde gegevens zullen niet met anderen gedeeld worden, tenzij hiervoor door cliënt specifiek schriftelijk toestemming is verleend.

Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door Regien Busschers worden ingezien, tenzij in deze privacy-overeenkomst anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden beveiligd tegen onbevoegde toegang.

De beveiliging bestaat o.a. uit het volgende:

Het hebben van een persoonlijk wachtwoord om in te loggen in het digitale systeem;
Een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle verstrekte persoonsgegevens;
Technische maatregelen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
Schriftelijke privé-gegevens die door u aan Regien Busschers verstrekt zijn t.b.v. het vormgeven van een ceremonie, dan wel het schrijven van levensverhalen of persoonlijke teksten, zullen bewaard worden in een afgesloten archiefkast.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking en een goede administratie, dan wel op grond van de Archiefwet is vereist (geldende regel vanaf 2017: 7 jaar). Deze gegevens zullen alleen langer bewaard worden indien de opdrachtgever daar uitdrukkelijk om vraagt.

Uw rechten als opdrachtgever

Recht op informatie:

het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;

Inzagerecht:

het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;

Recht op correctie en verwijdering:

Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;

Recht van verzet:

Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij Regien Busschers aangeven: info@regienbusschers.nl.

Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom.

Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht. Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Regien Busschers.

Actuele contactgegevens vindt u op www.regienbusschers.nl.